skip to Main Content

Werkgroep Israël

Als Werkgroep Israël en Gemeente zijn we van mening dat Israël en het Joodse Volk nog altijd Gods oogappels zijn en zullen blijven, hoezeer de wereld om ons heen daar ook vaak anders over denkt en dat dus ook het aan hen beloofde land voor altijd aan hen toebehoort (zie bijvoorbeeld Gen. 17:8). Onze verbondenheid met Israël gaat verder dan de (menselijke) liefde voor het Joodse volk, dat door de eeuwen heen veel verdrukking en vervolging te verduren heeft gehad. Als leden van de baptistengemeente geloven wij ook, op grond van de Bijbel, dat het Gods uitverkoren Volk is. Daarom besteden wij in onze gemeente ook bijzondere aandacht aan Israël. Wij voelen ons zogezegd Bijbels met dit Volk verbonden en proberen door diensten, lezingen etc., daar vorm en inhoud aan te geven. Jezus zelf schaamde zich niet voor Zijn Volk (de “Bruid des Heren”), waarom zouden wij dat dan wel doen?

Zegen

In meerdere bijbelgedeeltes lezen wij dat God degenen zal zegenen die ook zelf het Joodse Volk zegenen, dat is meer dan er sympathiek tegenover staan. Zegenen is voorspoed toewensen, een Bijbelse opdracht.

en/of vloek.Maar ook het tegenovergestelde is waar: wie Gods Volk vervloekt zal ook zelf worden vervloekt. Dat zijn heftige termen, maar geven wel de bijzondere positie van het volk Israël weer.

Wat zegt de Bijbel nog meer over het Joodse Volk?

Als baptisten noemen wij ons vaak nieuwtestamentische christenen. Toch is er niets “ouds” of “stoffigs” aan het oude testament (de joodse Tenach). Jezus kwam immers niet op aarde om de wetten af te schaffen, maar juist om ze te vervullen. Daarom geloven wij dat ook het oude testament voor een groot deel nog steeds actueel is. Wat te denken bijvoorbeeld van de honderden profetieën die in het oude, maar ook in het nieuwe testament, te vinden zijn waarin niet alleen de geboorte van Jezus, maar ook de Holocaust en de terugkeer naar het land Israël zijn voorspeld.

Maar ook over de toekomst is de Bijbel vrij duidelijk, we worden op meerdere plaatsen in de Bijbel opgeroepen om te letten op de “tekenen des tijds”. Je kunt de Bijbel bij wijze van spreken naast de krant leggen. Ook daarin speelt het volk Israël weer een belangrijke rol: als je wilt weten hoe laat het is op Gods klok, kijk dan naar het volk Israël.

Jezus zelf was Jood, evenals Zijn discipelen. De eerste gelovigen kwamen ook uit het Jodendom voort. Later zijn uiteraard ook veel niet-Joden (zelfs een overgrote meerderheid van alle gelovigen) christen geworden, maar zoals het nieuwe testament op het oude voortborduurt willen wij, als leden van de baptistengemeente Noordbergum, ook regelmatig bepaald worden bij de oorsprong van de Bijbel.

Mocht u/jij nog vragen hebben, waarop wij mogelijk een antwoord kunnen geven: schroom dan niet om contact met ons op te nemen.

Back To Top